Usługi diagnostyczno-terapeutyczne


Ośrodek Diagnostyczno-Terapeutyczny DIALOG udziela pomocy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym oraz rodzinom w zakresie diagnozy i terapii psychologiczno- pedagogicznej w wymienionych poniżej zakresach w formie terapii indywidualnej lub grupowej.

 

 

 

 

Zapraszamy na:

 • Konsultacje
  Lekarza psychiatry
  Psychologa
  Neurologopedy
  Pedagoga specjalnego- tyflopedagoga, surdopedagoga
  Terapeuty pedagogicznego
  Diagnosty procesów integracji sensorycznej
  Konsultacje zespołu do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • Terapie
  psychologiczną
  logopedyczną, neurologopedyczną
  pedagogiczną – zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
  terapię tyflopedagogiczną
  surdopedagogiczną
  terapię procesów integracji sensorycznej- również dla dzieci w okresie po niemowlęcym
  neurologopedyczną dla osób z afazją
  Terapię ręki (usprawnianie manualne)
  Zajęcia języka angielskiego dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się
 • Zajęcia
  Wspomaganie rozwoju małych dzieci- kompleksowa opieka terapeutyczna
  Indywidualną stymulację słuchu K. Johansena -IAS
  Terapię dysleksji i zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego
  Indywidualne lub grupowe zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci z ryzykiem dysleksji oraz dla osób z dysleksją
  Zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne
 • Treningi
  Trening czytania dla dzieci i młodzieży
  Treningi ortograficzne
  Warsztaty pisarskie dla dzieci i młodzieży
  Treningi uwagi i pamięci dla dzieci i młodzieży z nadruchliwością, ADHD
  Przedegzaminacyjne treningi uwagi i pamięci
  Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych dla dzieci nieśmiałych, lękliwych, wycofujących się z kontaktu -TUS
  Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych dla dzieci i młodzieży z nadruchliwością i zaburzeniami uwagi- TUS
  Trening umiejętności społecznych dla młodzieży- TUS
 • Inne
  Dogoterapię
  Gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży- indywidualną lub w małych grupach
  Rozwijanie funkcji poznawczych , ćwiczenia pamięci oraz zajęcia ukierunkowane na poprawę funkcji wykonawczych osób z zaburzeniami neurologicznymi, neurodegeneracyjnymi.
  Szkolenia i warsztaty grupowe dla terapeutów, nauczycieli, rodziców
  Wakacyjne warsztaty dla dzieci