Strona główna

Ośrodek Diagnostyczno – Terapeutyczny DIALOG  udziela pomocy dzieciom, młodzieży  i osobom dorosłym oraz rodzinom w zakresie diagnozy i terapii psychologiczno- pedagogicznej w wymienionych poniżej zakresach w formie  terapii indywidualnej  lub grupowej.

Zapraszamy na:

Konsultacje
Lekarza psychiatry, Psychologa, Neurologopedy, Pedagoga specjalnego-tyflopedagoga, surdopedagoga, Terapeuty pedagogicznego, Diagnosty procesów integracji sensorycznej, Konsultacje zespołu do spraw wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Terapie
psychologiczną, logopedyczną, neurologopedyczną, pedagogiczną–zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, terapię tyflopedagogiczną, surdopedagogiczną, terapię procesów integracji sensorycznej- również dla dzieci w okresie poniemowlęcym

Zajęcia
Wspomaganie rozwoju małych dzieci- kompleksowa opieka terapeutyczna, Indywidualną stymulację słuchu K. Johansena -IAS, Indywidualną stymulację słuchu K. Johansena -IAS, Terapię dysleksji i zaburzeń przetwarzania słuchowego Metodą Warnkego, Indywidualne lub grupowe zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci z ryzykiem dysleksji oraz dla osób z dysleksją, Trening czytania dla dzieci i młodzieży, Treningi ortograficzne, Warsztaty pisarskie dla dzieci i młodzieży, Treningi uwagi i pamięci dla dzieci i młodzieży z nadruchliwością, ADHD, Przedegzaminacyjne treningi uwagi i pamięci , Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych dla dzieci nieśmiałych, lękliwych, wycofujących się z kontaktu -TUS, Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych dla dzieci i młodzieży z nadruchliwością i zaburzeniami uwagi- TUS, Trening umiejętności społecznych dla młodzieży- TUS, Gimnastykę korekcyjną dla dzieci i młodzieży- indywidualną lub w małych grupach, Zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne, Terapię ręki (usprawnianie manualne), Dogoterapię, Terapię neurologopedyczną dla osób z afazją, Rozwijanie funkcji poznawczych , ćwiczenia pamięci oraz zajęcia ukierunkowane na poprawę funkcji wykonawczych osób z zaburzeniami neurologicznymi, neurodegeneracyjnymi, Szkolenia i warsztaty grupowe dla terapeutów, nauczycieli, rodziców. Zajęcia języka angielskiego dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, Wakacyjne warsztaty dla dzieci.

4 Responses to Strona główna